Privacyverklaring

In het kort:

 • Wij slaan gegevens op die u zelf heeft opgegeven en die voor het contact met u belangrijk zijn.
 • Wij verwijderen uw gegevens op uw verzoek of na een bepaalde tijd.
 • Wij geven uitsluitend gegevens aan derden door als dit voor ons contact met u nodig is.
 • Wij gebruiken alleen cookies die onze website goed laten werken (hiervoor is uw toestemming niet nodig).
 • Wij staan derden niet toe om u vanaf onze website te volgen of bij u reclame te maken.
 • Door het gebruik van de website van itinera gaat u akkoord met deze privacyverklaring.

Volledige privacyverklaring:

Itinera is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Dorpsplein 18
NL-2995 BS Heerjansdam
T: +31-(0)6-12553319
I: itinera.nl

Amanda Lang is de eigenaresse en ook de functionaris gegevensbescherming van itinera.  Zij is te bereiken via contact.

Persoonsgegevens die wij verwerken:

itinera verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • voor- en achternaam,
 • adresgegevens,
 • telefoonnummer(s),
 • e-mailadres(sen),
 • bankrekeningnummer(s),
 • overige persoonsgegevens die u actief verstrekt in gesprek, in correspondentie en telefonisch.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via contact, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:

itinera verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • om u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren,
 • om goederen en diensten bij u af te leveren,
 • voor het afhandelen van uw betaling,
 • itinera analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.
 • itinera verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Hoe lang wij persoonsgegevens bewaren: 

 • Persoonsgegevens die voortkomen uit het aanmaken van uw account of een aankoop: 2 jaar
 • Gegevens (geanonimiseerd) die verzameld worden door Google Analytics: 2 jaar
 • Gegevens ten behoeve van de belastingdienst: 7 jaar

Delen van persoonsgegevens met derden:

itinera verstrekt uitsluitend gegevens aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken:

 • itinera gebruikt technische en functionele cookies. Deze zijn nodig om de website goed te laten werken. Hiervoor is uw toestemming niet nodig.
 • itinera gebruikt als analytische cookie Google Analytics. Echter het IP adres (het adres van uw computer) waarmee u de website bezoekt, wordt geanonimiseerd en kan niet tot een persoon worden herleid. Ook hiervoor is uw toestemming niet nodig.
 • Cookies ten behoeve van andere marktpartijen:
 • itinera gebruikt geen cookies voor marketing- en advertentiedoeleinden van derden. Hiervoor zou uw toestemming wel nodig zijn.

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren.

Afmelden: U kunt zich zelf afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door itinera en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens versturen via contact.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

itinera wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/meldingsformulier-klachten.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen:

itinera neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via contact.