Algemene voorwaarden

itinera begeleiding & advies
is een onderneming van
PastFutureTimes CV
Eigenaresse: Amanda (D.) Lang
Kamer van Koophandel nummer: 82705526
BTW-ID nummer: NL862573750B01
Bankverbinding/IBAN: NL23 INGB 0009 3130 61
BIC: INGBNL2A
t.n.v. PastFutureTimes

Dorpsplein 18
NL-2995 BS Heerjansdam
Nederland
T: +31-(0)6-12 55 33 19
Contact

1 TOEPASSELIJKHEID

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op al onze offertes en aanbiedingen en alle overeenkomsten, tenzij wij uitdrukkelijk en schriftelijk anders hebben bevestigd.
1.2 Eventuele andere voorwaarden, hoe ook genaamd, zijn alleen van toepassing voor zover die niet in strijd zijn met de onderhavige voorwaarden.
Bij strijdigheid zullen de onderhavige voorwaarden te allen tijde prevaleren.

2 OFFERTES

2.1 Alle door ons gedane offertes en aanbiedingen zijn geheel vrijblijvend.
2.2 Zij binden ons pas nadat wij een opdracht schriftelijk hebben bevestigd.
2.3 De offerte en/of aanbieding geldt slechts gedurende één kalendermaand na de datum waarop deze is gedaan.

3 AANVAARDING VOORWAARDEN

3.1 Tenzij schriftelijk uit zijn opdracht anders blijkt, wordt opdrachtgever bij het geven van die opdracht geacht onze voorwaarden integraal te hebben aanvaard en zijn eventuele rechten, die voortvloeien uit de toepasselijkheid van andere voorwaarden en in strijd zijn met onze voorwaarden, volledig te hebben prijsgegeven.
3.2 De opdrachtgever voor wie wij op basis van deze algemene voorwaarden werkzaamheden hebben verricht, wordt geacht stilzwijgend akkoord te gaan met de toepassing van deze voorwaarden op volgende opdrachten.

4 PRIJZEN

4.1 Werkzaamheden worden op basis van vastgestelde prijzen verricht; conform de hierover gemaakte afspraken.
4.2 Het verschuldigde bedrag wordt telkens vermeld in onze offerte en/of aanbieding. De gehanteerde tarieven zijn inclusief BTW.

5 INFORMATIE VAN OPDRACHTGEVER

5.1 De opdrachtgever dient op ons verzoek of uit eigen beweging volledig en tijdig alle door ons benodigde en relevante informatie te verstrekken, welke voor een goede uitvoering van onze werkzaamheden noodzakelijk is.
5.2 Wij zijn niet gehouden de door opdrachtgever verstrekte informatie op juistheid te verifiëren.

6 UITVOERING VAN DE OPDRACHT

6.1 Tegenover de opdrachtgever zijn wij slechts gehouden tot het leveren van een inspanning.
6.2 Wij zullen ons gegeven opdrachten met zorg uitvoeren, in overeenstemming met de geldende professionele normen en in overeenstemming met de verstrekte opdracht.
6.3 Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft itinera het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
6.4 Wij zijn niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat wij zijn uit gegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor gebruiker kenbaar behoorde te zijn.
6.5 Nimmer garanderen wij dat het door de opdrachtgever gewenste resultaat bereikt zal worden.
6.6 Wanneer de opdracht na het verstrekken van de opdrachtbevestiging gewijzigd wordt, is er sprake van een aanvullende opdracht. Deze aanvullende opdracht zal op verzoek afzonderlijk geoffreerd worden.

7 FACTURERING

7.1 Tegelijk met het ontvangen van onze opdrachtbevestiging, kan een voorschotnota worden toegestuurd.
7.2 Alvorens wij met de overeengekomen werkzaamheden aanvangen, dient de cliënt deze voorschotnota voldaan te hebben.
7.3 De frequentie, waarin gefactureerd wordt, zal per opdracht worden vastgelegd.

8 BETALING

8.1 Betaling van alle facturen dient te geschieden binnen 14 dagen na verzending.
8.2 Indien opdrachtgever bezwaren heeft tegen een factuur, dient hij deze binnen 8 dagen na verzending schriftelijk aan ons kenbaar te maken. Bij het uitblijven van zijn reactie binnen die termijn wordt de factuur geacht te zijn geaccepteerd.
8.3 Het kenbaar maken van bezwaren schort de betalingsverplichting van de opdrachtgever niet op.
8.4 Compensatie of schuldverrekening door de opdrachtgever is uitgesloten.

9 NIET-TIJDIGE BETALING

9.1 Indien niet tijdig wordt betaald is opdrachtgever van rechtswege in verzuim, zonder dat daartoe enige sommatie en/of ingebrekestelling van onze zijde noodzakelijk is.
9.2 In dat geval is opdrachtgever vanaf de vervaldatum tot aan de datum van algehele betaling over het factuurbedrag een vertragingsrente van 1% per maand verschuldigd. Een gedeelte van een maand wordt hierbij als een volle maand aangemerkt.
9.3 Voorts is opdrachtgever een vergoeding verschuldigd wegens eventuele buitengerechtelijke kosten. Deze vergoeding bedraagt 15% van het factuurbedrag vermeerderd met de vertragingsrente.
9.4 Wij behouden ons in alle gevallen nadrukkelijk ons verder toekomende rechten voor.

10 OPSCHORTING UITVOERING

10.1 Indien opdrachtgever met zijn verplichtingen geheel of gedeeltelijk in gebreke is, zijn wij gerechtigd onze werkzaamheden op te schorten totdat die verplichtingen wel zijn nagekomen.
10.2 Bovendien zijn wij gerechtigd om zonder sommatie of ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst bij aangetekend schrijven de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, onverminderd het recht op vergoeding van alle door ons geleden en te lijden schade.

11 OVERMACHT

11.1 In geval van overmacht zijn wij gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden of onze verplichtingen op te schorten, zonder gehouden te zijn tot vergoeding van enige vorm van schade.
11.2 Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan elke voorziene of niet voorziene omstandigheid of oorzaak, die niet aan ons is toe te rekenen, waardoor in redelijkheid niet van ons verlangd kan worden dat wij onze verplichtingen geheel of gedeeltelijk nakomen.

12 AANSPRAKELIJKHElD

12.1 Wij aanvaarden geen enkele vorm van aansprakelijkheid die niet ingevolge de wet op ons rust.

13 VRIJWARING

13.1 Opdrachtgever vrijwaart ons van alle aanspraken van derden die verband houden met de door ons geleverde inspanning.

14 ONTBINDING

14.1 Wij zijn gerechtigd om zonder sommatie of ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst, bij aangetekend schrijven de overeenkomst te ontbinden. indien blijkt dat (aan/op) opdrachtgever(s)

  • (voorlopige) surséance van betaling is verleend;
  • zijn faillissement is aangevraagd;
  • in staat van faillissement verkeert;
  • zijn onderneming staakt of die onderneming is geliquideerd;
  • onder curatele wordt gesteld;
  • de wet schuldsanering natuurlijke personen van toepassing is;
  • anderszins niet meer handelingsbekwaam moet worden geacht;
  • overlijdt;
  • op de een of andere wijze niet meer geacht kan worden zijn verplichtingen na te komen.

14.2 In boven genoemde gevallen is de betaling van minimaal het honorarium en de onkosten voor de door ons tot dan toe verrichte werkzaamheden direct opeisbaar.
14.3 Wij kunnen de opdrachtgever houden aan vergoeding voor, als gevolg van de ontbinding, geleden schade, waaronder nadrukkelijk begrepen de gederfde winst.

15 GEHEIMHOUDlNG

15.1 Wij zijn verplicht tot geheimhouding van alle informatie en gegevens van de opdrachtgever jegens derden. Deze geheimhouding strekt zich ook uit tot na de beëindiging van de opdracht.

16 AUTEURSRECHTEN

16.1 Tenzij uitdrukkelijk anders tussen ons en de opdrachtgever overeengekomen, berust het auteursrecht op het door ons opgestelde materiaal (zowel betreffende rapportages als scholingsmateriaal) bij ons.
16.2 Tenzij uitdrukkelijk anders tussen het uitgevoerde deel van de opdracht en de opdrachtgever overeengekomen, heeft de opdrachtgever het recht het materiaal te vermenigvuldigen of in gedeeltes over te nemen, met verplichte aanduiding van ons als auteur. Het feit dat naamsvermelding in bepaalde omstandigheden ongebruikelijk is, vormt geen overwegend bezwaar.
16.3 Tenzij uitdrukkelijk anders tussen ons en de opdrachtgever overeengekomen, behouden wij ons het recht voor om (passages uit) teksten gemaakt voor opdrachtgevers op onze website te plaatsen zodat bezoekers van de website daar kennis van kunnen nemen. Daarbij kan een link opgenomen worden naar de website van de opdrachtgever.

17 GESCHILLEN

17.1 Op onze overeenkomsten is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.
17.2 De Arrondissementsrechtbank te Rotterdam is uitsluitend bevoegd om van geschillen tussen partijen kennis te nemen.

Scroll naar boven